Bygglov för Plantagen-projekten!

2023-03-10

Arbetet med Plantagen-projekten är inne i ett intensivt skede. SSEA har precis fått bygglov för parkeringen vid Norra Djurgården. Att SSEA dessutom fick full pott på projektets första kundmätning var extra roligt!

SSEA har arbetat aktivt med att uppnå en god kundrelation och att möta Plantagens behov och önskemål. Det har gett fina resultat! I den första kundmätning som SSEA gjort för fas 1 uppnåddes 100 % nöjd-kundindex och även 100 % lojal-kundindex. Att det överträffar SSEAs mål för 2023 är extra roligt.

Ombyggnation parkering Norra Djurgården 1:55

 

Som ett resultat av SL:s projekt med den planskilda korsningen i Norra Djurgården har SSEA under hösten 2022 arbetat med att ändra utformningen av Plantagens parkering i samråd med aktörerna i området. Detta arbete har skett i nära samarbete med Statens Fastighetsverk, Bergianska trädgården, Kungliga Vetenskapsakademin, länsstyrelsen samt alla berörda boende i området.

Processen har varit väldigt komplex men lärorik då parkeringen befinner sig i den kungliga nationalstadsparken. Parkeringen kommer att innehålla cirka 140 parkeringsplatser, varav 20 platser kommer vara förberedda för elbilar. Det kommer utöver detta finnas 3 handikapp-platser samt utrymme för angöring av taxi. SSEA har lagt stort fokus på att skapa fler gröna ytor i form av träd samt att återskapa ett fungerande dagvattensystem.

I fredags 3/3 erhölls bygglov och nu pågår kontraktsskrivning för både parkeringen samt renoveringen. Entreprenaden beräknas starta i mars 2023 där NVBS är vald som entreprenör. NVBS är precis som SSEA och Plantagen en del av Ratos-koncernen.

Bilden till vänster visar en av alla bygghandlingar över hur den nya parkeringen kommer att se ut i anslutning till nya planskilda korsningen

Sickla Handelskvarter och den nya butiken

 

Sedan våren/sommaren 2022 så har arbetet pågått med projektering samt inköp i enlighet med ett tidsbegränsat bygglov. Målsättningen är att utnyttja fastighetens förutsättningar avseende befintlig grundplatta och existerande ringmur. Syftet är att minimera den inverkan på fastigheten som en omfattande grundläggning medför. Plantagen har utvecklat en hållbar demonterbar konstruktion som går att återanvända på annan plats. Verksamheten etableras därför tillfälligt för att testa försäljning av plantor och växter i stadsmiljö.

Ytan asfalteras ovanpå befintligt ytskikt för att bilda en jämn sammanhängande yta. I anslutning till den demonterbara byggnaden placeras utvändiga ytor bestående av kundyta/plantskola, lager-/logistikyta, personalbod och avfallshantering. Detta omringas av byggstaket inklädd med meshduk. Kundentréer med tillkommande trappa är belägna mot Planiavägen och Siroccogatan och målas i svart slamfärg. Tillgänglighet med fordon till handelsplatsen är via Planiavägen, där befintlig markparkeringsyta inom fastigheten kan användas. Entrén mot markparkeringsytan görs tillgänglig med ramp eller motsvarande lutande markanslutning. Personalrum anordnas i intilliggande byggnad inom Sickla Köpkvarter.

Arbetet är i full gång och öppning av den nya butiken kommer ske i början av april.