Hållbarhet

I SSEA är hållbarhet av största vikt. Medvetna val varje dag minskar den negativa belastningen på miljön. Genom varsam renovering och återbruk av gammalt tegel byggde vi en ny bandyhall i det gamla SJ-området i Bollnäs. Ett rikstäckande elavtal försörjer våra projekt med fossilfri el. Vi är stolta över att tidigare ha levererat årets BREEAM-projekt, ett av Sveriges första WELL-projekt och nominerats till årets Miljöbyggnad. Vi har även Sveriges högsta trähus i vår portfölj.

 

Hållbarhetspolicy

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete omfattar allt från kvalitetsarbete, arbetsmiljö, etiska riktlinjer, energieffektivt byggande, klimatreduktion, miljöcertifieringar, sunda material- och kemikalieval, minskning av avfall och resurseffektivisering till miljöeffektiva byggarbetsplatser.

För att få en solid grund för arbetet av dessa har vi utifrån löpande dialoger med våra intressenter identifierat de hållbarhetsområden som är viktigast för vår verksamhet. Områdena har sedan utgjort grund för vårt ramverk för hållbar utveckling. Ramverket baseras i de tre delarna av hållbar utveckling, miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetspolicy är grunden för hållbarhetsarbetet och omfattar både målsättning och omfattning. Den tar grund i miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. För att kunna bidra till en hållbar utveckling krävs ett samspel mellan dessa tre aspekter.

Visselblåsning

Varför visselblåsa?

På SSEA strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Därför finns möjligheten att visselblåsa via vår hemsida. Vi använder Haileys visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom SSEA där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

 

Gör en anmälan

Globala hållbarhetsmålen

FN har 2015 antagit 17 globala mål som ska vägleda världen mot en hållbar utveckling fram till 2030. SSEAs verksamhet bidrar till och påverkas av samtliga mål i och med att de alla påverkar varandra och är beroende av varandra. Av dessa har vi identifierat åtta prioriterade mål som är av särskild betydelse för vår verksamhet.

Jämställdhet
Jämställdhet är en prioriterad fråga eftersom vi verkar i en bransch med en generellt ojämn könsfördelning. I SSEA arbetar vi aktivt med mångfald och inkludering både genom rekrytering och i vårt dagliga arbete.

 

 

Hållbar konsumtion och produktion
Det finns en stor överkonsumtion i vårt samhälle. Här ser vi stora möjligheter att ställa om till ett resurseffektivt förhållningssätt och på så sätt minska vårt ekologiska fotavtryck.

 

 

 

 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Anständiga arbetsvillkor omfattar flera viktiga områden hos SSEA, bland annat trygg och säker arbetsmiljö, arbetsvillkor för underentreprenörer och leverantörer samt att vara en attraktiv arbetsgivare.

Bekämpa klimatförändringarna
Klimatförändringen är ett stort globalt hot idag och där har vi en stor möjlighet att bidra till en positiv förändring genom att ta ansvar för vår påverkan och påverkan från vår värdekedja.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Projekten som SSEA bygger är en del av framtidens infrastruktur. För att säkra en långsiktig hållbar utveckling är det därför centralt att arbeta med att skapa en hållbar byggindustri och främja hållbara innovationer.

Fredliga och inkluderande samhällen
Det är en prioriterad fråga att främja fredliga och inkluderande samhällen. Vi har ett proaktivt arbete med att aktivt för att förhindra korruption och mutor, samt säkerställa goda arbetsvillkor för våra samarbetspartners.

Hållbara städer och samhällen
Att skapa hållbara städer och samhällen är en av grundstenarna i SSEAs verksamhet. För oss är det en självklarhet att vi genom våra projekt ska vara med och bidra till trygga, inkluderande och hållbara städer.

Genomförande och globalt partnerskap
Hållbarhetsutmaningen är global och alla påverkar varandra i den. Därför är samarbeten och utbyte av erfarenheter och kunskap avgörande. Med SSEAs fokus på samverkan är detta mål en nyckel för att lyckas.

Försiktighetsprincipen

Principen tillämpas i hela vår verksamhet genom att vi ständigt värderar risker och har med ett hållbarhetsperspektiv i de beslut som fattas. Detta innebär att vi kontinuerligt arbetar för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Rapportering på EU-taxonomin

SSEA, som del av Ratos-koncernen, omfattas från och med 2021 av kravet att rapportera enligt EU-taxonomin. För att få ett gemensamt ramverk för vad som ska klassas som hållbara investeringar har EU tagit fram EU-taxonomin. Den omfattar vissa typer av ekonomiska aktiviteter och har till dessa en del kriterier som behöver uppfyllas för att aktiviteterna ska anses hållbara. Alla stora bolag av allmänt intresse behöver rapportera på EU-taxonomin och till dessa hör Ratos-koncernen.

De tre delarna av hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Läs mer

Social hållbarhet

Läs mer

Ekonomisk hållbarhet

Läs mer