Miljömässig hållbarhet

Med fokus på att minska den negativa miljöpåverkan når vi fördelar såsom resurseffektivisering, minimerad användning av hälsofarliga ämnen och minskad klimatpåverkan.

Miljöpolicy

Resurshållning

Att hushålla med resurser är viktigt ur många aspekter, såväl ekonomiska som miljömässiga. För SSEA innebär resurshushållning att säkerställa att vi utför vårt arbete på ett effektivt och optimerat sätt, där vi undviker onödigt svinn.

Miljöfokus under byggproduktion
SSEA har under många år arbetat med en egenutvecklad arbetsplatscertifiering. Certifieringen är vårt främsta verktyg för att reducera miljöbelastningen från våra byggarbetsplatser genom att ta ett helhetsgrepp på reduktion av miljöpåverkan under produktionsskedet.

Samtliga av SSEAs pågående projekt arbetar med verktyget. Det har vi även som grundkrav i samtliga våra nystartade projekt.

Projekten sätter en strategi för vilka åtgärder som ska vidtas och därigenom vilket betyg som ska nås. Certifieringen uppmuntrar även till nytänkande och innovativa lösningar för minimerad miljöpåverkan och bidrar därigenom till ständig förbättring.

 

Avfallsminimering
Under år 2020 reducerade vi vår klimatpåverkan från avfall med 33 %. Vi jobbar målinriktat med att reducera avfallsmängderna, öka sorteringsgraden och minimera andelen brännbart avfall från våra projekt. Oavsett krav från myndigheter och projektkrav jobbar vi alltid mot ett internt krav om minst 85% sorteringsgrad och mål om att minimera avfallsmängder till 25 kg/m² BTA på företagsnivå. (Statistik för 2021 är ej klart ännu)

Vi arbetar aktivt med att minimera brännbart avfall genom en målsättning om en materialåtervinningsgrad på 85%, vilket omfattar allt avfall exklusive blandat, brännbart och deponi.

Återbruk
Överblivet material och produkter som fortsatt är fullt funktionsdugliga ger vi nytt liv genom återbruk. Detta har vi stort fokus på i våra projekt, både internt mellan SSEAs projekt, och även med externa aktörer.

Några goda exempel på återbruk har vi bland annat från byggandet av den nya bandyhallen i Bollnäs där tegel från rivna byggnader har omhändertagits och kommer att återanvändas bland annat till den nya bandyhallen. I Kiruna används återbrukat tegel i huvudentrén till den nya gymnasieskolan Kunskapsstaden. Även Odensalaskolan i Östersund har stora satsningar återbruk, genom bland annat återanvändning av golvmaterial från den del av skolan som ska byggas om.

 

Energianvändning
Under 2021 har den totala energianvändningen för SSEAs verksamhet ökat med 18 % sett till föregående år. Detta beror till stor del av de skeden som projekten varit i. Under 2021 har flertalet projekt varit i energikrävande skeden gällande framför allt uppvärmningsbehov. Dessa projekt har haft stort fokus på provisoriskt skalskydd och provisoriska tätningar samtidigt som de permanenta uppvärmningssystemen ej kunnat tagits i bruk på en gång.

Utöver fokus på att minimera energianvändningen arbetar SSEA aktivt med att optimera elavtal och typ av uppvärmningskällor för att minimera klimatpåverkan från energianvändningen. En stor del av våra projekt har gått över till elavtal med ursprungsmärkt el och vi arbetar för att ansluta byggvärmen till fjärrvärme så tidigt som möjligt. Där det behövs stöttning från ytterligare energikällor ser vi över möjligheter att använda biobränslen i stället för fossila bränslen.

Klimatneutralitet

Resan mot klimatneutralitet har redan börjat. Det märks på de ständigt ökande kraven och förväntningarna som ställs från kunder och andra intressenter. Vi välkomnar dessa krav och arbetar tätt tillsammans med våra samarbetspartners för att gemensamt nå dessa mål. Byggbranschen står för en betydande andel av Sveriges koldioxidutsläpp. Produktion av byggmaterial, transport till och från byggarbetsplatser, avfallshantering och utsläpp i anläggningsfasen från arbetsmaskiner och från byggvärme är alla stora utsläppskällor. Vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar miljön både lokalt och globalt, direkt genom vår egen aktivitet och indirekt genom våra samarbetspartners.

Klimatmål
Vi har förpliktat oss till ett långsiktigt mål om klimatneutral verksamhet till 2045, i hela värdekedjan. Vi har ett delmål om att reducera vår klimatpåverkan med 50 % till 2030. Därtill årliga mål för samtliga år däremellan.

Klimatkalkyl
Vi utför årligen klimatkalkyler för SSEAs verksamhet, som omfattar scope 1, 2 och 3. I och med att byggmaterial har en betydande klimatpåverkan ser vi det som en självklarhet att ta ett helhetsansvar för vår klimatpåverkan, och därmed inkludera utsläppen från dessa.

Klimatdeklarationer
För att öka förståelsen för klimatpåverkan från byggnader kommer det att från år 2022 vara lagkrav på att upprätta en klimatdeklaration för nya byggnader. För samtliga nya projekt från år 2021 upprättar SSEA klimatdeklarationer.

Färdplan 2045
Bygg- och anläggningssektorn har enats kring Färdplan 2045, för att gemensamt uppnå Parisavtalet och Sveriges mål om klimatneutralitet år 2045. Självklart är även SSEA delaktiga och anslutna och vårt mål om klimatneutral verksamhet går helt i linje med färdplanen.

Reducerad klimatpåverkan
Vår årliga klimatkalkyl jämför vi mot de klimatmål vi satt. Vi sätter årligen in åtgärder för att minimera de största utsläppsposterna, exempelvis högre grad av prefabricering, träbyggnad och användning av klimatförbättrad betong.

Livscykelanalyser
En livscykelanalys är en metod för miljöbedömning av en produkt eller tjänst, där hela livscykeln tas i beaktning. SSEA har god erfarenhet av att ta fram livscykelanalyser och gör det för flertalet av våra pågående projekt, som en utveckling av klimatdeklarationen.