Ekonomisk hållbarhet

Med fokus på projektstyrning och etik når vi fördelar som lägre totalkostnader för de byggnader vi utvecklar samt en sund arbetsmarknad.

Kvalitetspolicy

Sund konkurrens

 

Vi ser en tydlig utveckling i att såväl våra beställare som samhället i stort skärper kraven på social hållbarhet. För att bygga en seriös byggbransch ställer såväl samhället som SSEA stränga krav på seriositet, antikorruption och sunda arbetsvillkor.

 

Nära och goda relationer med seriösa och utvalda leverantörer och entreprenörer är en förutsättning för vår verksamhet. Vi ställer krav på att alla som vistas på våra arbetsplatser är anslutna till ID06. Uppföljning av samtliga entreprenörer genomförs på våra arbetsplatser. Vi har även ett krav om att vi inte accepterar underentreprenörer i mer än två led.

Vi utför alltid leverantörsbedömningar av samtliga leverantörer och dessa görs utifrån tre kriterier; finansiella, fackliga krav och uppfyllnad av samhällsskyldigheter. Detta arbete utförs enligt våra interna rutiner och med olika verktyg samt samarbete med myndigheter och andra organisationer.

Rapportering av etiska överträdelser
SSEA startade år 2019 ett arbete med att införa ett visselblåsarsystem där både anställda och externa anonymt kan rapportera misstanke om etiska överträdelser. Arbetet gav goda resultat och systemet kunde lanseras under första kvartalet 2020. Med hjälp av visselblåsarsystemet säkerställs att hantering av etiska överträdelser sker korrekt och ansvarsfullt. En lättillgänglig och anonym rapportering ger oss även oss möjligheter till att förbättra vår verksamhet.

Antikorruption
Ett av SSEAs prioriterade områden är arbetet mot korruption. Koncernen har nolltolerans mot alla former av etiska övertramp. Vi kräver av samtliga leverantörer och underentreprenörer att de lever upp till vår uppförandekod. För att säkerställa efterlevnaden gör vi platsbesök och tar in självskattningsutvärderingar från leverantörer som vi bedömer ligga i riskzonen. Kraven följs upp i alla led i leverantörskedjan.

SSEAs arbete med etiska frågor och mot korruption är långsiktigt, systematiskt och riktar sig till alla medarbetare och leverantörer. Vi arbetar med tydliga konsekvenser, men också med kunskap och olika verktyg. Bland annat genomgår alla medarbetare våra interna utbildningar i såväl etik som antikorruption.

Goda affärer

För att nå en god ekonomisk hållbar utveckling är det viktigt med goda affärer och goda relationer. Det är ett sätt att säkerställa en god ekonomi för samtliga samarbetspartners och intressenter. Det ger våra ägare en trygghet och våra kunder en förutsägbarhet.

För att uppnå en god ekonomisk hållbarhet finns det flera nyckelfaktorer. Genom noggrant kvalitetsarbete säkerställer vi att det vi levererar uppfyller de krav och förväntningar som är satta. Samtidigt behöver vi värna om relationerna med våra samarbetspartners, för att ha en samsyn på projektets mål och väg dit.

SSEAs mål är att skapa en slutprodukt som motsvarar kundens krav och förväntningar. För att uppnå målet lägger vi stort fokus på att ha ett systematiskt och väldokumenterat kvalitetsarbete. Med grunden i vårt kvalitetsledningssystem säkerställer vi att våra projekt proaktivt arbetar för att nå en godkänd slutbesiktning, ett erhållet slutbesked samt ett överlämnande till beställaren med noll fel. SSEAs erfarenhet gällande samarbetsformen samverkan är att projektets intressenter får bästa möjliga slutprodukt ur ett tids-, kvalitets-, hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv kombinerat med väsentligt reducerade risker och till en lägre totalkostnad. För att nå detta är en nyckelfaktor våra arbetssätt och metoder som vi bedriver inom samverkan; öppenhet, lyhördhet och ömsesidig respekt.

Vi hämtar cirka 70 % av vår omsättning från projekt i samverkan och erfarenheten är att dessa projekt ger såväl nöjda återkommande kunder som förutsägbara projekt. Genom att till viss del arbeta i en integrerad projektorganisation med våra kunder får vi en djupare förståelse för kundens mål och hur vi tillsammans kan nå dem. Målen nås genom att projekten styrs enligt vår egenutvecklade produktionsmodell Trimmat Genom-förande – en effektiv process som säker-ställer hög kvalitet, god ekonomi och överlämning i rätt tid.