Social hållbarhet

Med fokus på säkerhet, sunda arbetsförhållanden och psykosocial arbetsmiljö skapar vi trygga, engagerande och inkluderande arbetsplatser.

Arbetsmiljöpolicy

Attraktiv arbetsgivare

Som bolag har vi en stark kultur av engagemang och gemenskap. Den uppnår vi genom transparens, inkludering och ett decentraliserat ledarskap. Alla våra medarbetare ska få bidra och vara delaktiga när vi bygger både fler spännande projekt och ett attraktivt varumärke.

  • Vi strävar efter att sätta medarbetaren och projekten i centrum
  • Vi genomför årliga medarbetarenkäter
  • Kollektivt anslutna till Byggföretagen
  • Skyddskommitté

Säkra arbetsplatser

Vi sätter alltid människan och projektet i centrum. Våra anställda och samarbetspartners är våra viktigaste resurser. Våra arbetsplatser ska präglas av säkerhet, respekt, trivsel och en hälsofrämjande arbetsmiljö.

Alla våra samarbetspartners ska vara trygga i att projekten uppfyller lagkrav och andra förväntningar på en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö. Detta uppnås genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete som kännetecknas av kunskap, erfarenhetsöverföring och genom handling som visar att hälsa och säkerhet har högsta prioritet oavsett andra behov och önskemål. Vi är övertygade om att en hög arbetsmiljöstandard är nödvändig för optimal produktion och långsiktig lönsamhet i våra projekt. Genom systematisk uppföljning i projekten får vi en kontinuerlig puls på arbetsmiljön och säkerhetsarbetet i projekten.

  • Vi har en nollvision för skador för alla som utför arbete på våra byggarbetsplatser
  • Arbetsmiljö är vår högsta prioritet
  • ISO-certifierat ledningssystem
  • Vår absoluta prioritet är att skapa säkra arbetsplatser. Såväl våra egna medarbetare som våra samarbetspartners har både rätten och skyldigheten till att verka säkert på våra projekt