Period: 2019 – 2023
Beställare: Kiruna kommun
Kvm: 40 000 kvm
Entreprenad: Totalentreprenad i samverkan
Arkitekt: Cederwall Arkitekter
Stad: Kiruna

Kunskapsstaden Kiruna

Som en del av den historiska stadsflytten ingick SSEA och Kiruna kommun ett samverkansavtal om att bygga den nya kultur- och utbildningsdelen i nya stadskärnan. Namnet Kunskapsstaden, som senare fick sitt officiella namn Hjalmar Lundbohmsskolan, kom från att alla utbildningar skulle samlas under samma tak. Utöver alla gymnasieutbildningar så inhyser nu lokalerna SFI, komvux, lärcentra, kulturskola och särskola. Skolan har 4 idrottshallar, 2 storkök samt 12 industri/fordon/bygghallar. Den nya skolan samlar Lapplands gymnasium, Lapplands lärcentra och Kulturskolan och kommer inrymma upp mot 2 000 personer en vanlig dag.

 

Den 2:a maj 2023, helt enligt tidplan, lämnades nycklarna till den färdigställda gymnasieskolan över till kommunen. Trots omvärldssituationen med Covid-19 och kriget i Ukraina lyckades SSEA hålla projekttiden. Att projektet dessutom slutfördes till ett lägre pris än budgeterat gör oss extra stolta. Ett unikt projekt som uppmärksammades som en av tre finalister i ‘Årets Bygge 2024’. Det djupa samarbetet är en nyckelfaktor i att projektet hållit både tid och budget.

Projektet bestod av två faser. Fas 1 bestod av systemhandlingsprojektering i samverkan, där SSEA hade huvudansvaret för att driva processen. Genom öppen och transparent kalkylering säkrades Kiruna kommuns investeringsbudget. Arkitekt, projektörer, konsulter, sakkunniga och underentreprenörer valdes ut. Även fas 2, innehållandes detaljprojektering och byggproduktion, utfördes i samverkan med de aktörer som deltog under fas 1.

Fasad & stomme

 

Projektet var placerat på en s.k. sedimenteringsbassäng, närmare bestämt mark bestående av småkornigt restavfall från gruvbrytning som endast legat där i 40 år. Det innebar oerhört instabil mark att bygga på. Innan grundläggningsarbetena påbörjades placerades därför förbelastningsmassor ut (av hela två gånger husets vikt) under 6 månader inför byggstart. Syftet var att tynga ner sedimenteringssanden innan grundläggning av markplattan kunde påbörjas, för att undvika kraftiga sättningar i framtiden. Stommen bestod av stål och HDF, med fackverksbalkar i tak som bar en TRP-plåt, för att klara de långa spännvidderna.

Fasaden utgjordes av en klassik träfasad. En del målad i svart slamfärg och de andra delarna i oljad sibirisk lärk. Ytterväggarnas tjocklek uppgick till 486 mm, för att klara av Miljöbyggnads energimål guld.  Utfackningsväggarna producerades i fabrik och monterades ihop på plats.

Byggplats & logistik

 

Projektet var beläget inom nybyggnadsområdet där nya Kiruna centrum byggs. Trots gott om utrymme på sommarhalvåret så var det utmaningar med snöhantering vintertid, då snön tog upp större delen av logistikytan runt om byggnaden.

Teknik

 

Totalt fanns det hela 24 fläktaggregat i huset. För att uppfylla byggnadens stränga ljudkrav, speciellt vid kulturskolan, blackboxen, danssalen och kring industrihallarna så monterades akustikpaneler, rum-i-rum samt andra ljudabsorbenter.