Period: 2019 – 2023
Beställare: Kiruna kommun
Kvm: 40 000 kvm
Entrepenad: Totalentrepenad i samverkan
Arkitekt: Cederwall Arkitekter
Stad: Kiruna

Kunskapsstaden Kiruna

Som en del av stadsflytten i Kiruna ingick SSEA ett samverkansavtal om att bygga den nya kultur- och utbildningsdelen i nya stadskärnan. Namnet Kunskapsstaden kom från att alla utbildningar skulle samlas under samma tak. Utöver alla gymnasieutbildningar så finns SFI, komvux, lärcentra, kulturskola och särskola. Skolan har 4 idrottshallar, 2 storkök samt 12 industri/fordon/bygghallar.

Projektet bestod av 2 faser. Fas 1 bestod av systemhandlingsprojektering i samverkan, där SSEA hade huvudansvaret för att driva processen. Genom öppen och transparent kalkylering säkrades Kiruna kommuns investeringsbudget. Arkitekt, projektörer, konsulter, sakkunniga och underentreprenörer valdes ut. Fas 1 slutfördes i maj 2020. Därmed kontrakterades SSEA även för fas 2; detaljprojektering och byggproduktion. Även fas 2 utfördes i samverkan/partnering, tillsammans med de aktörer som deltog under fas 1.

 

Byggplats & logistik

Projektet är beläget inom nybyggnadsområdet där nya Kiruna centrum ska byggas. Det är ett större område som är avstängt och som Tekniska Verken i Kiruna ansvarar över. För att få access till SSEAs projektområde krävs därför att alla projektdeltagare är anmälda på två projektområden. Trots gott om utrymme på sommarhalvåret så är det även utmaningar med snöhantering vintertid, då snön tar upp större delen av logistikytan runt om byggnaden.

Stomsystem

Projektet är placerat på en s.k. sedimenteringsbassäng. Det innebär att marken består av småkornigt restavfall från gruvbrytning som endast legat där i 40 år. Det medför att marken är oerhört instabil att bygga på. För att kunna påbörja grundläggningsarbetena placerades därför förbelastningsmassor ut (av hela två gånger husets vikt) under 6 månader inför byggstart. Syftet var att tynga ner sedimenteringssanden innan grundläggning av markplattan kunde påbörjas, för att undvika kraftiga sättningar i framtiden. Stommen består av stål och HDF, med fackverksbakar i tak som bär en TRP-plåt. Detta för att klara de långa spännvidderna.

Fasad

Fasaden är en klassik träfasad. En del är målad i svart slamfärg och de andra delarna är oljad sibirisk lärk. Ytterväggarna är 486 mm tjocka, för att klara av Miljöbyggnads energimål guld. Utfackningsväggarna producerades i fabrik och monterades ihop på plats.

Teknik

Byggnaden är ansluten till kommunens fjärrvärmenät. Totalt finns det 24 fläktaggregat i huset. Redundant inkommande fiber.

Ljud

För att uppfylla byggnadens stränga ljudkrav, speciellt vid kulturskolan, blackboxen, danssalen och kring industrihallarna så har akustikpaneler, rum-i-rum samt andra ljudabsorbenter monterats.