Period: 2017 – 2020
Beställare: Fastighet och service Region Uppsala
Kvm: 11 000 kvm
Entreprenad: Utförandeentreprenad
Arkitekt: White Arkitekter
Stad: Uppsala

Uppsala Stadsbussdepå

SSEA har uppfört en ny stadsbussdepå åt Fastighet och Service Region Uppsala. Kontraktet omfattade cirka 11 000 m² BTA och 62 000 m² mark, innehållande 180 rampplatser för bussar. Den nya stadsbussdepån innefattade en verkstads- och administrationsbyggnad, en servicehall (inklusive tvätthall), förrådsbyggnad med ställverk, gasbyggnad samt bussramper för uppställning och laddning/tankning av bussar. Entreprenaden var en utförandeentreprenad med flera insprängda tekniska totalentreprenader. Markarbetena var en sidoentreprenad som koordinerades av SSEA.

Inom projektområdet uppförde SSEA fyra byggnader. Administrationsbyggnaden består av kontorslokaler och ombytesrum för administrativ personal. Verkstadsdelen i administrations-byggnaden utrustades med 18 invändiga bussverkstadsplatser, 14 pelarlyftar, lackbox, svetsverkstad, takarbetsplattform och bromsprovningsstation. Det byggdes även en servicehall med tre genomkörningar för bussar, tvätthall samt påfyllningsstation för AdBlue. Stadsbussdepån utrustades även med en förrådsbyggnad innehållande däcklager samt en separat byggnad för biogasanläggningen. Uppsala stadsbussdepå är en extremt komplex anläggning med teknik för framtidens kollektivtrafik. Stort fokus lades på att minska den negativa miljöpåverkan från bussarna, genom att hitta lösningar för att reducera användningen av fossila bränslen.

Mark

Marken på tomten bestod av tidigare havsbotten, med i huvudsak lera och sand. Därför förstärkte SSEA hela tomten med närmare 1200 betongpålar.
Stomme: Stommen bestod av pelare och balkar i stål samt håldäck i administrationsbyggnaden. Fasaden utgjordes av prefabricerade sandwichelement i stål.

Tak

Som tak användes TRP-plåt i stål. För att förbättra projektets miljöprestanda och hanteringen av dagvatten lades därtill sedum på administrationsbyggnadens tak.

Teknik

Byggnaderna är fullt sprinklade, och innehåller ett komplext ventilationssystem för att uppnå exempelvis rätt lufttryck till de olika serviceytorna. Ett luftsugsystem installerades för att ge sund inomhusluft vid lackboxen. Hallarna består av flera dräneringsgaller som göts in i betongen samt nedgrävda vatten- och oljetankar. Därtill ett övergripande system som ger automatisk registrering av bussar med bl.a. positions-, service- och tankningsinformation.

Biogas

På den norra delen av tomten byggdes ett separat hus för att rymma en biogasanläggning. Anläggningen kopplades på en gasledning i anslutning till projektområdet. Biogasanläggningen förser alla uppställningsplatser, som i sin tur förser respektive buss med biogas.