Hållbarhetsrapport 2021

SSEAs hållbarhetsrapport för 2021 är nu färdigställd. Denna är en sammanfattning av händelser och resultat för året som gått kopplat till SSEAs hållbarhetsarbete utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Krav i större bolag

Hållbarhetsrapportering är ett lagstadgat krav för större bolag och är ett verktyg för att på ett transparent sätt beskriva dess verksamhet och hållbarhetsarbete för olika intressenter. Utöver lagkravet har SSEA även krav från våra ägare Ratos, de ställer krav på att dess samtliga dotterbolag ska hållbarhetsrapportera. Vår rapport är utformat i enlighet med det globala ramverket GRI Core. Detta ramverk är en vägledning för att identifiera vilka delar som ska ingå i rapporten och det ger rapporten en trovärdighet tack vare att GRI är välkänt internationellt.

Vad innehåller hållbarhetsrapporten

Rapporten innehåller sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsaspekter med fokus på säkra arbetsplatser, attraktiv arbetsgivare, sund konkurrens, goda affärer, resurshushållning och klimatneutralitet. Även detta år har präglats av coronapandemin, men trots det har vi haft ett händelserikt år med goda resultat. Bland annat har vi haft ett högt fokus på vårt säkerhetsarbete ute i projekten där vi har ökat rapporteringen av avvikelser, vi har jobbat aktivt med rekrytering och anställt många duktiga medarbetar, samt har vi minskat vår klimatpåverkan med 31% jämfört med referensåret 2019.

 

Hållbarhetsrapport 2021